Tatakai no shakaigaku: Hikigeki to shiteno kyōsō shakai

Hikigeki

by Hidenori Mashiko

Tankobon Hardcover

ISBN: 978-4-88303-212-9

ISBN-10: 4-88303-212-4

ToÌ"kyoÌ" : Sangensha, 2007. · 2007