Renburanto no korekushon: Jiko seikei eno chōsen

Renburanto

by Akihiro Ozaki

Tankobon Hardcover

ISBN: 978-4-88303-135-1

ISBN-10: 4-88303-135-7

ToÌ"kyoÌ" : Sangensha, 2004. · 2004