V. M. Babic

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publica-
tion
other author(s)
Short-Wavelength Diffraction Theory: Asymptotic Methods978-O-387-19189-8
(O-387-19189-5)
1991V. S. Buldyrev

M B · V. B. · V Babic · Vasili M. Babic · Vasilii M. Babic

V.M. Babich