Jun Chen

chen jun · J-C · J. Chen · Nancy, Liang-jun Chen

title ISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Advances in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: 2008 ISPRS Congress Book 978-0-203-88844-52008Zhilin Li · Emmanuel Baltsavias
Animal Models of Acute Neurological Injuries 978-1-60327-184-42008Xiao-Ming Xu · Zao C. Xu
Non-Neuronal Mechanisms of Brain Damage and Repair After Stroke
978-3-319-32335-02016John H. Zhang · Xiaoming Hu
Triboelectric Nanogenerators
978-3-319-40038-92016Zhong Lin Wang · Long Lin · Simiao Niu · Yunlong Zi

Humana Press · Routledge · Springer

 

Jun Chong