Gupta V.B.

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Manufactured Fibre Technology978-81-322-O789-4
(81-322-O789-O)
1997

G.B. · G. V. · Gupta V · V. B. · V.B. Gupta

Guriev V.