Studime demografike: 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës = Demographic Studies: 100 years of Kosova demographic development (Botime të veçanta LVIII)

by Hivzi Islami

ISBN: 978-9951-413-18-3

ISBN-10: 9951-413-18-8

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës · 2005