Suha

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-6254-19-0Muhammad °Ali SultaniQiyam va nahzat-i °Alaviyan-i Zagrus: Dar Hamadan, Kirmanshahan, Kurdistan, Khuzistan, Azarbayijan, ya, tarikh-i tahlili-i Ahl-i Haqq
1997978-964-6254-23-7Muhammad Ali SultaniQiyam va nihzat-i `Alaviyan-i Zagrus: dar Hamadan Kirmanshahan... vol 2
978-964-6254-28-2Muhammad Ali SultaniAhzab-i siyasi va anjuman ha-yi sirridar kirmanshah
1999978-964-6254-30-5Muḥammad ʻAlī SulṭānīAḥzāb-i siyāsī va anjumanʹhā-yi sirrī dar Kirmānshāh: Az farāmūshʹkhānah tā khānah-ʼi siyāh
978-964-6254-31-2Muhammad Ali SultaniHadiqah-i sultani Vol.3
978-964-6254-37-4Murtaza NujumiKimiya-yi hasti
978-964-6254-39-8Muhammad Ali SultaniTarikh-i Tashayyu dar Kirmanshah
978-964-6254-40-4   ''Tarikh-i tasannun dar Kirmanshah
978-964-6254-41-1   ''Tarikh-i tasavvuf dar Kirmanshah
978-964-6254-42-8   ''Tarikh-i khandanha-yi haqiqat va mashahir-i ahl-i Haq dar Kirmanshah
978-964-6254-45-9Mirza Ahmad Ilhami KirmanshahiMas'udnamah(ya) fatahnamah Hasam al-malak