The Private Life of Chairman Mao: The Memoirs of Mao's Personal Physician ('Mao ze dong si ren yi sheng hui yi lu', in traditional Chinese, NOT in English)

Physician

by Zhisui Li

Tankobon Softcover

ISBN: 978-957-13-1434-1

ISBN-10: 957-13-1434-X

Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si · 1994

See also:
1996PaperbackPrivate Life Of Chairman Mao: The Memoirs of Mao's Personal Physician