From London to Elista: The Inside Story of the World Chess Championship Matches that Vladimir Kramnik Won Against Garry Kasparov, Peter Leko, and Veselin Topalov

Kasparov

by: Bareev Evgeny · Ilya Levitov

Paperback

ISBN: 978-90-5691-219-2

ISBN-10: 90-5691-219-4

New In Chess · 2007