Parni Lokomotivy Na Uzkorozchodnych Tratich CSD (Czech Locomotives

by Karel Just

Hardcover

ISBN: 978-80-902706-5-7

ISBN-10: 80-902706-5-4

Vydavatelstvi Dopravni Literatury · 2001