Ba Shu wen hua tu dian =: Pictorial encyclopedia: Ba-Shu culture (Mandarin Chinese Edition)

Pictorial

JP Oversized

ISBN: 978-7-220-04631-5

ISBN-10: 7-220-04631-6

Sichuan ren min chu ban she ยท 1999