Rozvytok turyzmu v Ukraini: Problemy i perspektyvy: zbirnyk naukovykh statei (Ukrainian Edition)

ISBN: 978-5-85468-032-5

ISBN-10: 5-85468-032-7

IVTS "Slov'ianskyi dialoh" ยท 1995