Maruzen. 2009 ;

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
2001978-4-8189-0530-6Nihon Kenchiku Gakkai.Kenchiku kiso koÌ"zoÌ" sekkei shishin = Recommendations for design of building foundations
2004978-4-8189-0554-2   ''Kenchiku kiso koÌ"zoÌ" sekkeireishuÌ" = Design problems in foundation engineering.
2005978-4-8189-0558-0   ''Jiban shindoÌ": GenshoÌ" to riron.
  ''978-4-8189-0562-7   ''KoÌ" koÌ"zoÌ" sekkei kijun: kyoyoÌ" oÌ"ryokudo sekkeihoÌ".
2006978-4-8189-0570-2   ''Kenchiku kiso no tameno jiban kairyoÌ" sekkei shishin an = Recommendations for design of ground improvement for building foundations: 2006 seitei.
2008978-4-8189-0574-0Nihon Kenchiku Gakkai.ShoÌ"kibo kenchikubutsu kiso sekkei shishin = Recommendations for designing of small buildings foundations.
2009978-4-8189-0582-5日本建築学会建築物の耐震性能評価手法の現状と課題―限界耐力計算・エネルギー法・時刻歴応答解析
  ''978-4-8189-0587-0Nihon Kenchiku Gakkai.Kenchiku kiso sekkei no tameno jiban choÌ"sa keikaku shishin.
2010978-4-8189-0588-7   ''KoÌ"koÌ"zoÌ" sosei sekkei shishin.
  ''978-4-8189-0591-7   ''Tekkin konkuriÌ"to koÌ"zoÌ" keisan kijun doÌ"kaisetsu
978-4-8189-0600-6小規模建築物基礎設計例集
2014978-4-8189-0620-4Nihon Kenchiku Gakkai.Kenchiku keitai to rikigakuteki kansei
2007978-4-8189-1046-1   ''Tekkotsu koÌ"ji gijutsu shishin = Technical recommendations for steel construction for buildings. koÌ"ji genba sekoÌ" hen.
2010978-4-8189-1060-7   ''Tekkin konkuriÌ"tozoÌ" haikin shishin doÌ" kaisetsu.
978-4-8189-1529-9建築工事標準仕様書JASS〈6〉鉄骨工事
2009978-4-8189-1534-3Nihon Kenchiku Gakkai.Tekkin konkuriÌ"to koÌ"ji = Reinforced concrete work
2009978-4-8189-4707-8Nihon Kenchiku Gakkai.FukkoÌ" machizukuri.