Judo: History, Theory, Practice

Vladimir

by: Vladimir Putin · Vasily Shestakov · Alexey Levitsky

Paperback

ISBN: 978-1-55643-445-7

ISBN-10: 1-55643-445-6

Blue Snake Books · 2004